top of page
Concert "Simon Standage and Friends"
2023.10.19 @Kaze-no-Hall Mitaka City, Tokyo

Violin solo     Simon Standage

Violin/Viola   Toshihiko Amano

                        Shiho Hiromi

                        Tamami Sakanaga

                        Soko Yoshida

Violoncello     Shuhei Takezawa

Basson             Taro Hasegawa

Contrabass      Seiji Nishizawa

Harpsichord    Maikiko Mizunaga

image-color53.jpg
bottom of page